Taiteilijat O
fi en sv

Kuukauden taiteilija 06/2014 - 07/2014

Tatu Vuorio

www.tatuvuorio.fi

Perhosvaikutus


Työskentelyssäni lähestyn taidetta useasta suunnasta, abstraktista, figuratiivisesta sekä käsitteellisestä. Käytän tekemiseen useita metodeja kuten maalaus, kuvanveisto, korutaide ja installaatio, jotka prosessissa sekoittuvat usein myös keskenään. Luovana ihmisenä en ole kokenut tarvetta keskittyä yhteen metodiin, vaan erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja lähestymistapojen kautta olen saavuttanut inspiraation ja dynaamisen tekemisen mielekkyyden. Metodi sanana juontaa merkityksensä sanasta methodos, joka tarkoittaa ”kuljettavaa tietä”. Uskonkin, että monialaisuus on minua kuljettava tie, jota kehittämällä toteutan itseäni. Tämän kautta viestin ympäristöön itselle keskeisiä olemassaolon merkityksiä ja kokemuksia.

Tekemiselleni keskeistä on ollut uteliaisuus ja kiinnostus uusia asioita kohtaan. Se on kasvattanut tiedostamatonta intuitiivista tietopankkia, joka taiteellisen työskentelyn kautta on johdattanut minua tekijänä asiasta toiseen, määritellen samalla suuntaa eri metodien välillä. Luotan siis intuitioon ja työskentelyni pohjautuu välineestä riippumatta kokeelliseen tekemiseen. Uuden oppiminen käytännön tekemisen kautta on antoisa kokemus, johon jää riippuvaiseksi. Uuden luominen edellyttää kuitenkin historian, materiaalin ja työskentelytapojen sekä välineiden tuntemista. Kunnioitan traditioita, mutten kumarra niille. Kokeellisella tekemisellä raja-aidat kaatuvat ja uuden luominen vie tekijänsä mennessään. Uskon, että vain rohkeudella pilata valmisteilla oleva teos, voin saavuttaa tyydyttävän prosessin, joka vie minua eteenpäin ja parhaimmillaan yllättää myös minut tekijänä.

Muuttuvassa maailmassa materiaalit ja työskentelytavat muuttuvat ja mukautuvat traditioon pohjautuvan tekemisen kanssa. Perinteisten materiaalien rinnalla koen viehätystä erityisesti uudismateriaaleja kohtaan. Erilaiset komposiitit, jotka on puristettu prosessin ylijäämästä ovat jo itsessään nykymaailman materiaalista kuvausta. Eräänlaisina jätemateriaaleina niissä on avantgardistista luonnetta. Maalauksien pohjina käyttämäni MDF soveltuu työskentelytapaani. Tämä materiaali on mahdollistanut työskentelylleni luontaisen poistamiseen ja lisäämiseen perustuvan veistoksellisen tekotavan, joka toimii sekä maalauksellisesti, että veistoksellisesti. Tällä tavalla työstetyt teokset asettavat myös pohtimaan teoksen luonnetta, onko teos maalaus vai veistos?

Ansioluettelo


I approach my work of art from several directions, abstract, figurative, as well as conceptually. I use to make different methods such as painting, sculpture, jewellery art, and installation. Often those processes is mixed with each other. As a creative person I have not feel the need to focus on one methodology. In my artistic work I use different techniques, materials and approaches. Through that I have reached the conclusion of inspiration and dynamic meaningfulness in my work. The method derives its meaning from the word of methodos, which means "the way of life." I believe that the diversity of making is my way of life, which is developing to realize myself. Trough that I leave message to environment, which opens the existence of the meanings and experiences of life.

The key factor for my working has been curiosity and interest in new things. It has increased the unconscious intuitive database. Artistic work has led me to the second factor, while specifying the orientation between the different methods. I trust, therefore, intuitively, and my work is based on the experimental method. The new learning from practice by doing is a rewarding experience, which will be addicted. Creating something new requires, however, knowledge of history, materials and working methods and tools. I respect the tradition, but I do not bow down to them. Experimental making cross the borders and fall down the fences. I believe that the only courage to spoil the work, I can achieve a satisfactory process that will take me forward, and at best to impress me by.

In a changing world, the importance of the materials is in constant development. Alongside traditional materials, in particular, I feel the charm of new composite materials. Different types of composites, which are compressed trough process of the surplus. These materials are itself a description of the materiality of the modern world. As a kind of waste materials, they have avant-gardist character. For paintings I use MDF board. This material has allowed for me a natural working process based on the act of sculptural way of working. This works set to reflect on the meaning of the art piece presence, whether they are paintings or sculptures?

Curriculum Vitae